എടോളി നാരായണൻ നായരുടെ ഭാര്യ കൂടത്തിങ്ങൽ സാവിത്രി അമ്മ (76)നിര്യാതയായി

എടോളി നാരായണൻ നായരുടെ ഭാര്യ കൂടത്തിങ്ങൽ സാവിത്രി അമ്മ (76)നിര്യാതയായി 
മക്കൾ: ശിവദാസൻ (ഉണ്ണി , കച്ചവടം) പ്രകാശിനി, മധുസൂദനൻ (clerk. ശ്രീ കട്ടയാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം) 
മരുമക്കൾ : രവീന്ദ്രൻ , ഗീത സംസ്കാരം : 1.30PM പരിയങ്ങാട് മകളുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ