മുബീന പഴമ്പള്ളിയെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മറ്റി ആദരിച്ചു.

മുബീന പഴമ്പള്ളിയെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മറ്റി ആദരിച്ചു.

മാവൂർ:
കേരള അഗ്രികൽച്ചറൽ യൂണിയഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച മുബീന പഴമ്പള്ളിയെ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്നാം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മറ്റി ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു.വാർഡ് മെമ്പർ എം.പി കരീം ഉപഹാരം നൽകി. പി.എം.സി മുഹമ്മദ്, ടി.എം അബ്ദുള്ള,  റഹൂഫ് പാറമ്മൽ, പി എം അഹമ്മദ് കുട്ടി, ശുക്കൂർ പി.പി, ഹനീഫ തറമ്മൽ,എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.